Lakvattentankar

LandFörenade kungariket

Förlakvattenlagring

Kapacitet100 m3

Lakvatten är vätskor som oftast genereras i avfallslagringsutrymmen. Det kan vara både deponier, samt upplagda förrådsplatser där till exempel skrot, spillror eller annat avfall förvaras. De klassas som industriavloppsvatten och kallas ofta för ”svårt avloppsvatten”. Varför? Nederbörd, smältande snö eller yt- eller underjordsvatten, sipprar genom det lagrade avfallet och läcker ut olika ämnen, t.ex. syror, giftiga metaller, organiska föreningar eller patogena mikroorganismer. Detta gör dem ofta mycket giftiga, frätande och miljöfarliga.

Olika metoder används för att skydda jorden mot sipprande vatten. Lakvattentankarna som produceras av Ekonstal Group är en av de lösningar som fungerar bra i alla projekt relaterade till t ex markåtervinning eller deponihantering i enlighet med miljökrav. De tillåter lagring av förorenat sipprande vatten, vilket möjliggör efterföljande rening och neutralisering av potentiella ekologiska hot.

Lakvattentanken måste uppfylla ett antal tekniska krav som bestämmer dess hållbarhet och motståndskraft mot den aggressiva naturen hos denna typ av vätska. För en av våra kunder från Storbritannien har vi redan producerat en andra ståltank som möjliggör säker lagring av lakvatten. Vad kännetecknas den av?

  • Tankens diameter: 2900 mm.
  • Konstruktion: 1 kammare med en kapacitet på 100 000 liter och ytterligare 10% bräddkammare (kan rymma upp till 10 000 liter flytande substans).
  • Antal skal: två skal.
  • Typ av tank: cylindrisk, horisontell, ovan jord.
  • Ytterligare utrustning: en lång plattform som förbinder två luckor, ett räcke som skyddar plattformen, en stege.
  • Invändigt skydd: extra skyddat invändigt med temaline korrosionsskyddande beläggning.
  • Externt skydd: en speciell färgbeläggning med hög korrosionsbeständighet, i grönt. Karakteristiskt för avloppstankar.

Sipprande vatten, liksom andra typer av avloppsvatten (inklusive efterproduktionsrester i form av vätskor), ska förvaras på ett sätt som är säkert för miljön och för djur och människor som av misstag kan komma i kontakt med dem. Tankar för industriellt avloppsvatten är utformade för att uppfylla de stränga kraven i lagliga regler. Dessutom bör varje design ta hänsyn till de förhållanden under vilka tanken kommer att användas. Detta gäller både för klimatförhållanden, såväl som placeringen av tanken (under jord / ovan jord) och vilken typ av avloppsvatten som i slutändan kommer att lagras i den.